Copy

Nieuwsbrief #4

juli 2019

Inhoud

- OV in een nieuwe bestuurlijke periode | Column Jan van Selm

- OverOV | Bart Dekkers

- Landelijke tarieven bus, tram en metro (BTM) | Mahir Sari

- Flexvervoer en reisplanners | Joost Boor

Column

OV in een nieuwe bestuurlijke periode | Jan van Selm 

Je hoeft niet alles van een auto te weten om deze goed te kunnen besturen, maar onder andere waar de rem zit en hoe de ruitenwisser werkt is wel essentieel voor de autobestuurder.
 

Voor de meeste leden van Samenwerkingsverband DOVA (12 provincies en OV-bureau Groningen Drenthe) is na de PS-verkiezingen van eind maart een nieuwe bestuurlijke periode begonnen*. Voor ambtelijke medewerkers altijd een bijzondere periode. PS is nieuw, er is een nieuw college-programma en een nieuw College. En vaak ook een nieuwe ‘portefeuillehouder’, waarmee weer persoonlijke werkrelaties moeten worden opgebouwd, en die zich op de voor haar of hem ‘nieuwe portefeuilles’ moet inwerken. Niet alleen in politieke zin, maar ook wat betreft stakeholders en vaak ook inhoudelijk. Voor de inhoudelijke zaken wordt altijd in eerste instantie naar de ambtelijk medewerkers gekeken.
 
Dit is steevast een uitdaging, want een nieuwe bestuurder heeft ook altijd direct een volle agenda, dus dit inhoudelijk inwerken vraagt ambtelijke professionaliteit. Net zo min als de autobestuurder een autotechnicus hoeft te zijn, hoeft een ‘OV-gedeputeerde’ niet alles van OV te weten om succesvol te zijn. Maar een soort hoofdstructuur met een viertal elementen moet zij/hij denk ik wel goed doorgronden: waarom de overheid zich überhaupt met OV bemoeit, welke aangrijpingspunten een provincie heeft, hoe het ’OV-veld’ eruit ziet en wat het vigerende OV-beleid is. Wij hebben bij Samenwerkingsverband DOVA een A4tje gemaakt dat hiervoor wellicht een raamwerk biedt. Klik op onderstaande link voor het document.

Jan van Selm (directeur Samenwerkingsverband DOVA)
 
*De andere leden van Samenwerkingsverband DOVA (Metropoolregio Rotterdam Den Haag en Vervoerregio Amsterdam) zijn intergemeentelijk, hun nieuwe bestuurlijke periode ging rond de vorige zomer al van start.
Klik hier voor: Kaders OV-beleid

Nieuws

OverOV | Bart Dekkers 

Door digitalisering en uniforme gegevensaanlevering komen er uit het regionaal OV steeds gedetailleerdere informatiesets beschikbaar. Het merendeel van de vijftien regionale opdrachtgevers voor het stads- en streekvervoer publiceert jaarlijks een eigen trendrapport of jaarverslag met daarin de ontwikkelingen van het afgelopen jaar rond aanbod, gebruik en klantwaardering voor hun eigen regio. Daarnaast hebben OV-bureau Groningen-Drenthe en Vervoerregio Amsterdam recentelijk een online toegankelijk dashboard ingericht met informatie over het OV.

Op landelijk niveau ontbreekt een dergelijk overzicht, evenals een onderliggende datastructuur. Inzicht in regionale ov-ontwikkelingen op nationaal niveau draagt bij aan het maken van beter afgewogen beleidsmatige keuzen, de verdere professionalisering van het concessiebeheer en de evaluatie van (boven-)regionaal beleid. Daarnaast wordt het mogelijk om onderling te vergelijken (benchmarking) doordat de data centraal worden verzameld om zo effectiever te sturen op een beter OV. Daarom is in 2017 door de OV-autoriteiten opdracht gegeven aan Samenwerkingsverband DOVA om het dashboard OverOV te ontwikkelen.

Het doel van OverOV is dan ook om uniforme managementinformatie over het regionaal OV te realiseren die duidelijk gepresenteerd is in online dashboards die toegankelijk zijn voor OV-autoriteiten en marktpartijen (eventueel met gedoseerde toegang).

Inmiddels is de ontwikkeling van de dashboards in gang gezet. Vertegenwoordigers van OV-autoriteiten hebben een bijdrage geleverd door zowel de inhoudelijke informatie als de weergave te toetsen. De managementinformatie is opgebouwd uit verschillende indicatoren, bijvoorbeeld punctualiteit, dienstregelingsuren (DRU’s), toegankelijkheid en sociale veiligheid. De benodigde gegevens worden regelmatig (indien mogelijk maandelijks) geactualiseerd en bieden in samenhang een actueel inzicht in de landelijke ontwikkeling van het OV. CROW-KpVV gebruikt vanaf dit jaar deze informatie bij het opstellen van de publicatie ‘Staat van het OV’.

Neem voor meer informatie contact op met Bart Dekkers via b.dekkers@dova.nu. 

Lees de column van Gertjan Kamerik over het proces OverOV

Betalen in het OV

Landelijke tarieven bus, tram en metro (BTM) | Mahir Sari

Hoe worden de landelijke tarieven voor bus, metro en tram bepaald en wat is de rol van Samenwerkingsverband DOVA? Mahir Sari vertelt als medewerker van DOVA over het proces.

De landelijke tarieven voor BTM (bus, tram, metro) worden jaarlijks vastgesteld volgens gemaakte afspraken. Decentrale OV-autoriteiten hebben wettelijke tariefbevoegdheid. Dat wil zeggen dat zij zelf tarieven mogen vaststellen voor reisproducten in hun eigen concessies, onafhankelijk van andere OV-autoriteiten. Maar de decentrale OV-autoriteiten vinden het wenselijk om landelijke afspraken te maken. De reiziger moet namelijk zo weinig mogelijk hinder ondervinden bij het reizen over de (concessie)grenzen heen en (voorheen) bij de overstap van de strippenkaart naar OV-chip. Daarvoor is het convenant Landelijk Tarievenkader (LTK) in het leven geroepen met landelijke afspraken tussen decentrale OV-autoriteiten over onder andere landelijke tarieven en producten voor stads- en streekvervoer, en de verdeling van opbrengsten hiervan. Vrijwel alle landelijke tarieven worden geïndexeerd met de Landelijke Tariefindex (LTI). De LTI-methode is ook onderdeel van het LTK.

Het belangrijkste landelijke tarief betreft het basistarief. Dit is het minimale tarief bij reizen op saldo en is onafhankelijk van de gereisde afstand. Hiernaast neemt de ritprijs bij reizen op saldo toe met een kilometertarief dat in een specifieke concessie van toepassing is. Over het algemeen kan gesteld worden dat de ritprijs tot ca. 5 à 6  kilometer reizen voor een groter deel uit het basistarief bestaat, daarna voert het kilometertarief vaak de boventoon. Het basistarief wordt éénmaal per reis betaald, mits er steeds binnen 35 minuten wordt overgestapt. Daarnaast worden tarieven van landelijke producten jaarlijks vastgesteld. Het gaat hierbij veelal om abonnementen waarmee onbeperkt gereisd kan worden en om kortingsproducten. Naast de landelijke producten is er een veelvoud aan lokale producten (abonnementen, losse kaartproducten) en uiteraard de kilometertarieven voor reizen op saldo die tussen concessieverlener en concessiehouder worden afgestemd en met consumentenorganisaties worden besproken.

De LTI komt tot stand door een weging van de loon-, energie- en
inflatieontwikkeling over een recente periode. De LTI voor het jaar 2020 bedraagt 2,23% en is aanzienlijk lager dan vorig jaar (5,75%). Vorig jaar is echter niet representatief, omdat de verhoging van het lage BTW-tarief (van 6% naar 9%) was inbegrepen in die stijging. Vergeleken met de LTI’s van enkele jaren daarvoor (rond 1%) is er wel een stijging waar te nemen. Vooral de stijging van de energieprijzen valt hierbij op. Veel decentrale OV-autoriteiten gebruiken de LTI ook om de kilometertarieven en lokale tarieven (mede) vast te stellen. Dit is echter geen landelijke afspraak. Consumentenorganisaties hebben volgens de WP2000 het recht om te adviseren bij een wijziging van tarieven en voorwaarden. Na de afstemming tussen decentrale OV-autoriteiten (in overleg met vervoerders) in het ROVB, wordt in de regel begin juli een adviesaanvraag gedaan door DOVA bij de landelijke consumentenorganisaties. Dat is nu ook gebeurd, de aanvraag is vorige week verstuurd, toch altijd weer een hele klus. Na de advisering door de consumentenorganisaties volgt de formele vaststelling van de landelijke tarieven door de decentrale OV-autoriteiten en gaan de nieuwe tarieven per 1 januari in.

Klik hier voor meer informatie over 'Betalen in het OV'

Reisinformatie

Flexvervoer en reisplanners | Joost Boor 

In toenemende mate worden traditionele lijn-gebonden OV-diensten vervangen door flexibele en vraaggerichte mobiliteitsinitiatieven. Daar waar er bij traditioneel OV afspraken zijn gemaakt over het aanleveren van reisinformatie volgens standaard koppelvlakken, is dat bij vraagafhankelijk vervoer niet het geval.


Het ontbreken van toegankelijke informatie over de flex-vervoerdiensten is een belangrijk knelpunt.  Als een reiziger gebruik wil maken van vraaggestuurde vormen van openbaar vervoer dan moet hij/zij wel weten hoe en wanneer gebruik gemaakt kan worden van deze vorm van vervoer. Voor het plannen van een deur-tot-deur reis is immers informatie over alle publieke vervoerdiensten nodig. 

Begin dit jaar is OV-Data gestart met een project om informatie over vraagafhankelijk vervoer mee te nemen in reisinformatie. Een belangrijke reden voor het ontbreken van flexvervoer is het ontbreken van een afgesproken standaard waar de aan te leveren data aan moeten voldoen ten behoeve van reisplanners.  NeTEx, de Europese standaard voor het uitwisselen van netwerk- en dienstregelinginformatie, biedt mogelijkheden om informatie over flexvervoer aan te leveren. Samen met de NDOV-loketten, 9292 en de Stichting Open Geo, is bepaald welke gegevens ten minste moeten worden aangeleverd om flexvervoer in een reisadvies mee te nemen. Om er zeker van te zijn dat de voorgestelde standaard aansluit bij de werkelijkheid, gaan we samen met enkele vervoerders de gegevens van bestaande flexsystemen vastleggen en aanbieden aan de NDOV-loketten.  9292 en Stichting OpenGeo gaan de gegevens van flexvervoer verwerken in hun reisplanners. Als deze keten werkt, wordt het definitieve profiel van de standaard in Bison* vastgesteld en worden afspraken gemaakt met de vervoerders over de structurele aanlevering van gegevens over flexvervoer. 

* Het platform BISON (Beheer Informatie Standaarden OV Nederland) heeft als functie het opstellen, beheren, harmoniseren en bewaken van alle standaarden die de informatie-uitwisseling binnen het openbaar vervoer faciliteren.


Samenwerkingsverband DOVA U.A.

www.dova.nu

Jaarbeursplein 22
3521 AP Utrecht
085 – 06 61 290
info@dova.nu

Klik hier als je deze emails niet meer wilt ontvangen.
LinkedIn
Twitter


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
CROW-NDOV · Jaarbeursplein 22 · Utrecht, 3521 AP · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp