Copy

Nieuwsbrief #8

december 2019

Inhoud

- Richting 2020 | column Jan van Selm

- De Staat van het regionale OV 2018 | Publicatie

- Concessieposter 2020

- Digitale bibliotheek Translink | informatiehuishouding Reispatronen

- Bestuurlijk overleg Sociale Veiligheid OV

- Nieuwsbrief Collectief Vervoer | CROW

Column

Richting 2020 | Jan van Selm 

Eind december 2018 werd 'Samenwerkingsverband DOVA' opgericht als een Coöperatieve Vereniging van Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Vervoerregio Amsterdam, 12 provincies en het OV-bureau Groningen Drenthe, met een werkorganisatie in Utrecht.


Inmiddels zijn we een jaar verder, in 2019 waren genoemde overheden in DOVA-verband actief op veel voor hen relevante landelijke OV-dossiers. En we bouwden verder aan een stabiele effectieve werkorganisatie in Utrecht en ook, samen met de CROW-collega’s, aan de OV-campus als ontmoetingsplaats en om onderling af te stemmen op gezamenlijke onderwerpen. De ALV van Samenwerkingsverband DOVA stelde eind juni de begroting 2020 vast. Deze begroting is dit najaar uitgewerkt in een ‘Werkplan 2020’ dat na bespreking in het OV-Managersoverleg nu is vastgesteld. 
 
Het opstellen van zo’n eerste werkplan van een samenwerkingsverband als DOVA is altijd een beetje een zoektocht. Enerzijds wil je graag zo transparant mogelijk aan je moederorganisaties laten zien wat je gaat doen. Deze moederorganisaties vormen immers het samenwerkingsverband, het werkplan moet echt ‘hun’ agenda zijn. En een werkplan moet ook de basis vormen voor de individuele werkplannen van medewerkers. Maar daarmee werd het concept-werkplan al gauw omvangrijk. Want DOVA verricht veel jaarlijks terugkerende uitvoerende activiteiten, denk aan het NDOV-ketenbeheer, de berekening van LTI en LBI, het office-management van de ‘OV-campus’ in Utrecht als ontmoetings- en zalencentrum, het secretariaat van het OV-Managersoverleg, etc. En openbaar vervoer is een omvangrijk beleidsterrein met tal van deelthema’s die elk hun eigen dynamiek kennen. Sommige onderwerpen zullen in 2020 landelijk nauwelijks spelen. Daarmee zijn ze niet weg, maar het volstaat dat de collega’s elkaar in elk geval weten te vinden om kennis en ervaringen uit te wisselen. Andere onderwerpen zijn vermoedelijk in 2020 zeer actueel en zullen (ook) op landelijk niveau bewerkelijk blijken. Omvang gaat echter dan al gauw weer ten koste van overzichtelijkheid. En dan ontstaat terecht de vraag waar de focus ligt, wat zijn de prioriteiten? In overleg met het OV-managersoverleg bepaalden we daarom voor DOVA uiteindelijk 10 prioriteiten voor 2020, zie het kader hieronder.
 
Daarmee zijn we klaar om richting volgend jaar te gaan. Het belooft in alle opzichten opnieuw een interessant OV-jaar te worden! Ik wens alle lezers fijne feestdagen en een gezond en effectief 2020!
Inhoudelijke prioriteiten Samenwerkingsverband DOVA 2020
 1. Nieuwe Betaalwijzen OV
 2. ZE-busvervoer/verduurzaming
 3. Reisinformatie bij verstoringen
 4. Spoorse ontwikkelingen/concessie HRN
 5. Uitwerken BRT
 6. Toekomstbeeld OV 2040
 7. OV in de keten (fysiek Hubs, digitaal MaaS)
 8. OV-toegankelijkheid
 9. Data- en informatievoorziening OV
 10. Samenwerkingsverband DOVA als organisatie
Klik hier voor het werkplan
Bijzondere aandacht voor openbaar vervoer. Op 4 december bezocht Koning Willem-Alexander OV-bureau Groningen Drenthe en Publiek Vervoer. Daar is hij bijgepraat over de samenwerking op het gebied van doelgroepenvervoer en openbaar vervoer en duurzaamheid. 

Nieuws

De Staat van het regionale OV 2018 | Publicatie 

In december 2019 kwam de publicatie 'Staat van het regionale OV 2018' uit. Deze CROW-publicatie biedt inzicht in de stand van zaken en de ontwikkeling op zestien ov-onderwerpen zegt Gerard van Kesteren van CROW-KpVV.

'Het biedt ov-autoriteiten en vervoerders de mogelijkheid om de eigen prestaties in een gebied te spiegelen aan landelijke trends. Door inzicht te bieden hoe het regionale openbaar vervoer er voor staat, geeft de ov-sector weer wat is bereikt met de beschikbaar gestelde overheidsbijdragen.

De publicatie laat zien dat tussen 2014 en 2018 het gebruik van het regionale ov met 11,5% is gegroeid. In 2018 was er landelijk gezien geen groei, dit is het gevolg van een groot aantal stakingsdagen. Overigens groeide het toch al omvangrijke railvervoer in de grote steden in 2018 toch nog. De klantwaardering blijft over de hele linie stijgen. De CO2-footprint per reizigerskilometer stagneerde in 2018 ondanks de inzet van veel extra zero-emissiebussen. Dit als gevolg van een dalend ov-gebruik op streeklijnen, waar dieselbussen rijden. De verwachting is dat de dalende trend vanaf 2019 weer wordt opgepakt.'

De ‘Staat van het regionale openbaar vervoer 2018’ is te vinden op www.staatvanhetov.nl of klik op onderstaande link. Het is ook als pdf te downloaden.

Klik hier voor de Staat van het OV 2018

OV-campus 

Concessieposter 2020  

Klik hier voor de poster

Nieuws

Digitale bibliotheek Translink | informatiehuishouding Reispatronen

Eind 2017 tekenden alle concessieverlenende overheden, alle concessiehoudende vervoerbedrijven en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu de zogeheten ‘Intentieverklaring open informatievoorziening OV-informatie’.

Partijen spraken af om een open informatievoorziening OV op te zetten om de dienstverlening voor de reiziger te verbeteren. Sindsdien is de implementatie van de afspraken in gang gezet. Het is nu mogelijk om via een goed onderbouwde aanvraag bij Translink bv. digitale informatiesets te verkrijgen die inzicht geven in reispatronen in het OV. Van groot belang - direct of indirect - voor beleidsontwikkeling en de ontwikkeling van allerlei reizigersproducten en -voorzieningen!  
 
Translink gebruikt hiervoor data vanuit de OV-chipkaart, met medeneming van alle waarborgen op het gebied van privacy, mededinging en andere van toepassing zijnde wettelijke kaders. Daarvoor hebben partijen samen toetsingscriteria ontwikkeld. Sinds kort heeft Translink in dit verband ook een ‘digitale bibliotheek’ opengesteld (www.translink.nl/bibliotheek). De bibliotheek van Translink geeft antwoord op vragen als:

 • Over welke informatie en onderwerpen hebben we het?
 • Welke verzoeken zijn er al behandeld?
 • Hoe doet Translink dit?
 • Hoe kan ik een informatieverzoek indienen?
 • Welke toetsingscriteria zijn van toepassing?

Overigens is begin december ook een start gemaakt met een onafhankelijke evaluatie van de Intentieverklaring, in opdracht van de Staatsecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. De resultaten hiervan worden in de eerste helft van 2020 verwacht.

Nieuws

Bestuurlijk overleg Sociale Veiligheid OV 

Op 11 december jl. vond het jaarlijkse sectorbrede Bestuurlijk Overleg Sociale Veiligheid OV weer plaats. 

In dit overleg spreken de bewindslieden van Justitie en van Infrastructuur en Waterstaat met alle betrokken partijen (vervoerders, vakbonden, decentrale OV-autoriteiten, Prorail, politie) over landelijk spelende vraagstukken rond sociale veiligheid in het OV. MRDH-bestuurder Robert van Asten (wethouder Den Haag) vertegenwoordigde de decentrale OV-autoriteiten.

De landelijke samenwerking op het gebied van sociale veiligheid OV is de afgelopen jaren sterker geworden, aangezien sociale onveiligheid in het OV door de jaren heen een groot vraagstuk bleef. De eerste jaren richtte het bestuurlijk overleg zich op een Integraal Actieprogramma volgens de zogenoemde HIC-methode, specifiek gericht op het aanpakken van vormen van “High-Impact-Crime’ (dit is voor slachtoffers van sociale onveiligheid vaak het geval). Dat programma is succesvol gebleken en dit jaar afgerond. Het afgelopen jaar werd daarom gewerkt aan een passend vervolg hierop.

Op basis van veel voorwerk van velen kon in het overleg van 11 december 2019 een concept van een convenant worden vastgesteld en vrijgegeven voor ondertekening. Met het zo te noemen 'Convenant Sociale Veiligheid OV 2020-2025' hebben de betrokken partijen de ambitie om de tot stand gekomen samenwerking te borgen, kennis te delen en informatie uit te wisselen, innovatie te bevorderen en gezamenlijke ambities te ontwikkelen om het niveau van sociale veiligheid minstens te behouden en waar mogelijk verder te verbeteren. Het concept-convenant wordt nu ter tekening voorgelegd aan alle partijen. 

Op 4 december namen de collega's van DOVA afscheid van Marijke Barnhoorn. Marijke heeft tien jaar gewerkt bij het team beheer en gaat nu genieten van een welverdiend pensioen. Jan van Selm bedankte haar voor haar inzet. 

OV-campus

Nieuwsbrief Collectief Vervoer | CROW 

CROW-KpVV heeft een nieuwsbrief met actuele informatie over diverse onderwerpen op het gebied van collectief vervoer, waaronder sociale veiligheid, toegankelijkheid en doelgroepenvervoer. De nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar.

Abonneren op de nieuwsbrief kan via een 'mijn CROW-account'. Log voor een abonnement in op uw account via www.crow.nl/mijncrow/login of maak een nieuw account aan. Kies in het menu voor 'profiel'. Op het tabblad 'mijn accountinstellingen' kan een keuze gemaakt worden uit een van de nieuwsbrieven van CROW.
Klik hier voor aanmelden nieuwsbrief Collectief Vervoer

Samenwerkingsverband DOVA U.A.

www.dova.nu

Jaarbeursplein 22
3521 AP Utrecht
085 – 06 61 290
info@dova.nu

Klik hier als je deze emails niet meer wilt ontvangen.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Samenwerkingsverband DOVA · Jaarbeursplein 22 · Utrecht, 3521 AP · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp